Rabu, 06 Januari 2010

Injil Sunda Tua, 1891


"Kitab Soetji Wartosna Sadajana Kitab Anoe Kasebat Perdjangdjian Lawas Sareng Perdjangdjian Anjar"

Itulah judul lengkapnya sebuah 'buku langka' (gambar bawah), kitab Injil berbahasa Sunda, terbit pada th. 1891.
"Kitab Suci berisi Kitab Lengkap Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru", demikian kira-kira maksud judulnya (bawah).
Dibawah ini adalah gambar halaman pertengahan buku injil ini, yaitu halaman 729 dan 721, seluruhnya ada 1351 halaman.

Gambar bawah adalah halaman judul dari Kitab Pertama dari Musa, berjudul Kitab Hal Ngadjadikeun atau Kitab Kejadian.
Bawah kiri adalah Halaman Judul 'Perdjangdjian Anjar' (Perjanjian Baru), kanan, halaman awal 'Kitab Mateoes' 
Hard cover dihiasi cetakan timbul (embos) yang indah, lihat gambar bawah.

Kitab Injil lengkap, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ini berukuran 19 x 28 x 6.5 cm diterbitkan oleh Nederlandsch Bijbel Genotschap pada th. 1891.

i.gr. 30.00*

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Silahkan berkomentar disini